Витяг з рекомендацій ФПУ щодо імплементації норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм

Витяг з рекомендацій ФПУ

щодо імплементації норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

Генеральна угода на 2010–2012 р.р. є основою для розроблення та укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів.

 

РОЗДІЛ І

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

V. Пропонуємо при укладанні колективного договору включати до домовленостей Сторін пункт такого змісту:

Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління. (пункт 1.9 Генеральної угоди).

 

VІ. Пропонуємо при укладанні колективних договорів включити до зобов’язань Сторони власників пункти такого змісту:

1. Залучати представника первинної профспілкової організації до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

 • статуту підприємства у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;
 • внутрішніх документів підприємства (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)». (пункт 1.11 Генеральної угоди).

2. Залучати представника первинної профспілкової організації до:

 • розроблення фінансового плану у частині соціально-економічного розвитку підприємства;
 • підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді підприємства стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному колективним договором;
 • підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному колективним договором. (пункт 1.12 Генеральної угоди);

3. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників первинних профспілкових організацій до складу комісій з питань:

 • приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;
 • передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну. (пункт 1.13 Генеральної угоди).

Примітка: При формулюванні відповідних пунктів в колективних договорах на підставі пунктів 1.11-1.13 Генеральної угоди на 2010-2012 роки треба виходити з конкретної ситуації на підприємстві.

4. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов’язково залучати до опрацювання цих змін представників первинної профспілкової організації акціонерного товариства відповідно до норм Генеральної угоди на 2010-2012 роки, Галузевої угоди та колективного договору. (пункт 1.15 Генеральної угоди).

5. Залучати представників первинної профспілкової організації підприємства до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності цього товариства і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов. (пункт 1.16 Генеральної угоди).

6. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників первинної профспілкової організації до роботи в органах управління суб’єкта господарювання. (пункт 1.17 Генеральної угоди).

7. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства. (пункт 1.18 Генеральної угоди).

8. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів суб’єкту господарювання з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць. (пункт 1.20 Генеральної угоди).

9. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій на суб’єкті господарювання та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв. (пункт 1.21 Генеральної угоди).

10. Сприяти запровадженню на суб’єкті господарювання міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу. (пункт 1.24 Генеральної угоди).

11. Сприяти приєднанню суб’єкта господарювання до Глобального договору ООН. ( пункт 1.25 Генеральної угоди).

12. За участю представників первинної профспілкової організації підприємства розглядати план санації збиткового підприємства у частині соціально-трудових відносин відповідно до норм Генеральної угоди на 2010-2012 роки, Галузевої угоди та колективного договору». (пункт 1.26 Генеральної угоди).

13. Залучати представників первинної профспілкової організації підприємства у разі його протиправного поглинання та захоплення до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємства. (пункт 1.35 Генеральної угоди).

VII. Пропонуємо при укладанні колективного договору включати до зобов’язань профкому пункт такого змісту:

Сприяти навчанню профспілкових представників акціонерного товариства за спеціальними програмами Фонду державного майна України відповідно до норм Генеральної і Галузевої угод та колективного договору з метою забезпечення їх кваліфікованої участі у роботі органів управління цього товариства.». (пункт 1.38 Генеральної угоди).

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

III. До колективних договорів необхідно включати наступні положення:

1. Визначити критерії масового вивільнення працівників та порядок його проведення.

2. Визначити обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на нього відповідно до потреб виробництва і вимог законодавчих актів у цій сфері, не рідше одного разу на 4 роки.

3. Визначити норму щодо сплати роботодавцем компенсації закладам освіти вартості підготовки, перепідготовки найманих працівників за виробничими потребами.

4. У разі загрози масового вивільнення роботодавець не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень має надати відповідну інформацію первинній профспілковій організації та провести консультації про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків таких звільнень.

Передбачити заходи:

 • проведення аналізу та розробка прогнозу використання трудових ресурсів з метою оперативного реагування на відповідні зміни;
 • першочергове скорочення вакансій та сумісників,
 • скасування роботи в надурочний час, у вихідні та святкові дні.
 • скорочення адміністративно-управлінських витрат;
 • - припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі і на визначений термін, на період, коли планується звільнення;
 • - скорочення замовлень у інших організацій робіт та послуг, які можна виконати власними силами;
 • - “розтягування” скорочення чисельності працівників на певний період часу для сприяння природному відтоку кадрів, якому сприятиме передбачена у колективному договорі виплата матеріальної допомоги у зв’язку із звільненням “за домовленістю сторін”, виходом на пенсію.

5. Погодження з первинною профспілковою організацією залучення  працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів.

6. Заборони прийому на роботу на умовах цивільно-правових договорів протягом року після проведення скорочення чисельності або штату працюючих.

7. Недопущення залучення для виконання роботи на підприємстві працівників, які перебувають у штаті кадрових агентств або інших підприємств, що надають послуги на ринку праці.

РОЗДІЛ ІІ

ОПЛАТА ПРАЦІ

На реалізацію норм Розділу пропонуємо домагатися включення наступних норм і положень з визначенням конкретних термінів реалізації:

ІІІ. У колективних договорах

1. Зобов’язання роботодавця щодо конкретних темпів зростання середньої заробітної плати (___%) з дотриманням норм галузевої угоди.

2. Зобов’язання роботодавця щодо встановлення з дотриманням норм галузевої угоди:

розміру ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю;

розміру заробітної плати некваліфікованого працівника (не бюджетної сфери) за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці;

розміру тарифної ставки робітника І розряду.

3. Встановлення розмірів ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад (крім бюджетної сфери) з дотриманням норм галузевої угоди.

4. Встановлення переліку і розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер з дотриманням норм галузевої угоди.

5 Визначення нижньої межі тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі з дотриманням норми галузевої угоди.

6. Встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці  відповідно до норм, визначених у галузевій угоді.

7. Запровадження науково обґрунтованих і технологічно забезпечених норм праці (виробітку, обслуговування, численності).

8. Зобов’язання роботодавця щодо здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг, з дотриманням норми щодо конкретного показника збільшення цієї частки, визначеного галузевою угодою.

9. Передбачення участі профкому у формуванні фонду оплати праці та при встановленні умов його зростання.

10. Включення положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

11. Зобов’язання роботодавця щодо забезпечення своєчасності та в повному обсязі виплати заробітної плати. Встановлення конкретних строків та розмірів виплати заробітної плати (не рідше 2-х разів на місяць) в інтервалах, визначених законодавством.

12. Зобов’язання роботодавця щодо забезпечення щорічного збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох(чотирьох) прожиткових мінімумів.

13. Зобов’язання роботодавця на вимогу профспілок надавати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”, а на вимогу працівника — відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України “Про оплату праці ”

14. Зобов’язання роботодавця щодо конкретної дати (етапності) погашення у заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства.

15. Встановлення механізму компенсації за затримку виплати заробітної плати як договірної гарантії та можливості контролю з боку профспілок за наявністю коштів на рахунках підприємства при виникненні заборгованості починаючі з _______(дата).

16. У разі затримки заробітної плати більш як на один день видати наказ про факт порушення законодавства, причини і відповідні заходи та надіслати копію профкому, органам місцевої влади та самоврядування, місцевому органу організації чи об’єднання роботодавців.

РОЗДІЛ ІІІ

ОХОРОНА ПРАЦІ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ІІІ. Передбачити у колективних договорах наступні положення:

1. Первинним профспілковим організаціям направляти запити роботодавцю щодо отримання інформації про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці, надавати отримані дані вищестоящим профспілковим організаціям для аналізу.

2. Своєчасно проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Не припускати порушення термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3. Скласти перелік робіт, де через умови виробництва неможливо встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачити створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах, не припускаючи відсутності обідньої перерви у працівників, які повинні постійно перебувати на робочому місці.

4. Визначити умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

5. Передбачати кошти щодо створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби або відокремлених підрозділів територіальної лікувально-профілактичної мережі на зазначених підприємствах.

6. Співпрацювати з адміністраціями, власниками підприємств, в структурі яких створені лікувально-профілактичні заклади промислової медицини, органам виконавчої влади та державного нагляду у сфері охорони здоров’я щодо проведення підвищення кваліфікації лікарів закладів промислової медицини з питань професійних захворювань, заохочення до роботи у таких закладах лікарів відповідної кваліфікації.

7. Підтримувати постійний зв’язок з керівними органами медико-соціальної експертизи відповідних рівнів, надавати представників для участі в оглядах медико-соціальних експертних комісій працівників зі спірними або складними випадками захворювань для захисту їх інтересів.

8. Первинним профспілковим організаціям направляти запити роботодавцю щодо отримання інформації про відповідність організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень) відповідним нормативно-правовим актам, надавати отримані дані вищестоящим профспілковим організаціям для аналізу.

9. Первинним профспілковим організаціям направляти запити роботодавцю щодо отримання інформації про обсяги та терміни виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників, надавати отримані дані вищестоящим профспілковим організаціям для аналізу.

10. Первинним профспілковим організаціям направляти запити роботодавцю щодо отримання інформації про кількість обстежених робочих місць, повноту врахування існуючих шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях при  проведенні атестації робочих місць та наданні працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

11. Первинним профспілковим організаціям при проведенні атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці сприяти проведенню зазначеної атестації профспілковими центрами незалежних експертиз, зокрема, Центром незалежних експертиз з охорони праці ФПУ.

12. Технічній інспекції праці профспілок відповідних рівнів проводити перевірки щодо дотримання правил та норм з питань охорони праці, видачі та якості спецодягу, засобів індивідуального захисту.

13. Приймати участь в атестації робочих місць працівників, обстеженні санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях, з метою усунення шкідливих та небезпечних умов праці, виявлених за результатами атестації, брати безпосередню участь та контролювати реалізацію відповідних заходів.

14. Приймати участь у розслідувані кожного нещасного випадку, який стався з членом профспілки метою захисту від безпідставного звинувачення працівників у створенні причин для нещасного випадку на виробництві.

15. Включати у галузеві і регіональні угоди та у колективні договори підприємств, установ або організацій положення «Залучати представників професійних спілок до складу комісій із проведення атестації робочих місць за умовами праці».

16. Профспілковим організаціям всіх рівнів брати участь у спільних з органами державного нагляду перевірках стану охорони праці та умов праці.

17. Розробити та прийняти на підприємствах систематичні заходи щодо протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі (план заходів, політику для конкретного підприємства та установи).

18. Контролювати умови праці з метою створення здорових та безпечних умов праці, в яких виключена можливість випадкового зараження від ВІЛ-інфікованих працівників інших працюючих під час виробничих аварій та наданні першої допомоги постраждалим колегам.

19. Підтримувати та заохочувати добровільне та конфіденційне звернення членів профспілок у відповідні лікувально-профілактичні заклади щодо тестування на ВІЛ та отримання кваліфікованих консультацій лікарів.

РОЗДІЛ IV

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

Пункт 4.1. При укладанні колективних договорів стабільно працюючих підприємств передбачати придбання за рахунок коштів власника певної кількості санаторно-курортних путівок, путівок у будинки (бази) відпочинку, дитячі оздоровчі заклади для працівників та членів їх сімей, непрацюючих ветеранів праці (пункти 4.1 і 4.6 Генеральної угоди, а також у розвиток норми частини першої статті 9-1 КЗпП України).

Пункт 4.4 містить норми щодо сприяння запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів.

У зв’язку з цим пропонуємо включати до   колективних договорів питання стосовно внесення та розгляду пропозицій щодо запровадження недержавного пенсійного забезпечення для працівників підприємства.

Пункт 4.5 містить положення про рекомендування під час укладання колективних договорів включення до них зобов’язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

Ця категорія населення потребує уваги і певного соціального захисту сторони домовилися рекомендувати передбачати включення під час укладання колективних договорів зобов’язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (доплати до пенсій, матеріальну допомогу на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками на лікування та інше).

Пункт 4.6. Під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників. Для цього рекомендується:

 • вивчити, проаналізувати  та скласти перелік проблем і найбільш гострих питань, пов`язаних з реалізацією гендерного права працівників даного підприємства або представників профспілкової організації;
 • виявити найактуальніші проблеми та найуразливіші групи працівників, які потребують захисту (працівники з сімейними обов’язками, інваліди, пенсіонери, молодь тощо);
 • розробити пропозиції для включення до колективних договорів для кожної категорії окремо;
 •  розробити перспективний план поступового включення цих питань до колективних переговорів, визначити пріоритетні серед них для першочергового обговорення;
 • доводити до відома працівників підприємства інформацію про цю роботу, проводити постійний моніторинг та збір пропозицій щодо покращення роботи з зазначених питань.

    РОЗДІЛ V

ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

ІІ. Пропонується при укладанні колективних договорів включати пункти такого змісту:

До зобов’язань Сторін:

1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху на підприємстві, в установі, організації, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

2. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

Передбачати проведення оглядів роботи закладів оздоровлення і відпочинку дітей, надання організаційної і методичної допомоги при організації дитячого оздоровлення.

3. Звертатися до місцевих/регіональних фондів з пропозиціями про надання матеріальної допомоги, інвестування, безвідсоткового кредитування тощо у дитячі оздоровчі заклади чи (або) підприємство-власника такого закладу.

4. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємстві, організації, установі незалежно від форми власності.

5. Передбачати фінансування діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення із залученням бюджетних коштів та коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

6. Бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомів бюджетних організацій, а головним розпорядникам бюджетних коштів – забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення (відповідно до статті 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»).

7. Щороку передбачати у кошторисі витрат підприємства, установи, організації на наступний рік:

 • кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”;
 • кошти на реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту;
 • кошти на фінансову підтримку спортивних об’єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників.

До зобов’язань сторони власників:

8. Здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

До профспілкових зобов’язань:

9. Брати активну участь у виконанні програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

10. Сприяти реалізації державної політики щодо формування здорового способу життя населення. Щороку брати участь у:

 • фестивалі аматорської творчості та реалізувати інші культурно-мистецькі проекти;
 • огляді на кращого працівника культурно-освітнього закладу та огляді-конкурсі на кращий культурно-освітній заклад трудових колективів та профспілок;
 • огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей
 • фізкультурно-масових, спортивних заходах (всеукраїнських, галузевих та регіональних спартакіадах, змаганнях з видів спорту, кросах, турнірах тощо) серед трудящих, членів їх сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проводити власні фізкультурно-масові, спортивні заходи на підприємстві, установі, організації.

З молодіжних питань

До зобов’язань Сторін:

11.  Щороку передбачати у кошторисі витрат підприємства, установи, організації на наступний рік кошти на:

проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків;

виплату одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням;

фінансування молодіжного житлового будівництва та надання доступного житла молодим працівникам.

12. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді.

13. Запровадити систему наставництва для молодих працівників

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно із ст.15 Закону України «Про колективні договори і угоди»  контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію. Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

(Лист ФПУ від 13.12.2010  №03/01-24/2695)