Рекомендації щодо підготовки до укладання колективного договору, угоди на рівні факультету (підрозділу) ВНЗ м. Києва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо укладання колективного  договору між адміністрацією та
профспілковим бюро співробітників  факультету (інституту) ВНЗ м. Києва

1.      Підготовка до переговорів щодо укладення колективного договору

 • Відповідно до законодавства України (ст. ст. 19,20 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. ст. 12, 243, 246 КЗпП України) саме профспілкові організації (профбюро, профком) мають пріоритетне право представляти і захищати соціально економічні права й інтереси працівників.
 • Будь яка зі сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені колдоговором, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. 
 • Відповідно до законодавства України лише профспілкове бюро співробітників факультету (інституту або підрозділу) може бути ініціатором початку переговорів щодо укладення колективного договору, виклавши пропозицію в письмовій формі не раніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору на попередній рік.
 • Відповідно до ст. 10 Закону України “Про колективні договори і угоди” власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у 7-денний термін після надходження офіційної пропозиції від іншої сторони розпочати переговори.
 • У період підготовки до переговорів профбюро співробітників  факультету (інституту) лід організувати збір пропозицій для включення до проекту колективного договору шляхом особистого опитування співробітників кафедр, факультету (інституту), аналізу протоколів, зборів, профспілкових зборів та зборів співробітників.
 • Одержані матеріали слід узагальнити, розглянути на засіданні профбюро факультету (інституту), підрозділу сформувати пакет пропозицій для вручення іншій стороні.

2.      Робота по підготовці проекту колективного договору

 • Кінцевою метою переговорів є досягнення сторонами згоди щодо змісту колективного договору і подання проекту в узгодженому варіанті на розгляд конференції трудового колективу факультету (інституту).
 • Головною метою профбюро співробітників факультету (інституту), підрозділу на переговорах по підготовці колективного договору має бути включення пропозицій і зобов’язань, що забезпечують та поліпшують належний соціально-економічний стан і правовий захист співробітників факультету (інституту).
 • Для забезпечення ведення переговорів на рівноправній основі формується робоча комісія з рівної кількості представників сторін.  Представники профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) визначаються на своєму засіданні про початок переговорів (Додаток № 2), про що повідомляють  адміністрацію факультету, інституту (Додаток № 3) .
 • До початку переговорів сторонами визначаються  місце і порядок їх проведення та оформлюється відповідний протокол . 
 • Процес переговорів здійснюється шляхом послідовних засідань комісій. На першому засіданні члени комісії обмінюються пакетами пропозицій з тим, щоб після їх вивчення та опрацювання приступити до основного обговорення умов колективного договору. На наступних засіданнях роз’яснюються й уточнюються пропозиції сторін за розділами колективного договору, опрацьовується єдине рішення. 
 • У ході переговорів профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) має право звернутися за підтримкою своїх пропозицій до співробітників факультету (інституту), виступити з пропозиціями про проведення зборів, мітингів, демонстрацій. Ці дії регламентуються ст. 11 Закону України “Про колективні договори і угоди”, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
 • Колективний договір вважається схваленим, якщо на конференції трудового колективу за нього надано більше 50 % голосів. Підписання колективного договору повинно бути здійснено не пізніше як через 5 днів після схвалення.

3. Зміст колективного договору

 • Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції відповідно до ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 13 Кодексу Законів про працю України.
 • У колективному договорі можуть передбачатися додаткові порівняно з чинним законодавством та нормативними актами України гарантії та соціально-побутові пільги (ст. 7 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 13 КЗпП України).
 • Умови колективного договору, укладені відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для установ, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.
 • Пропозиції до колективного договору (угоди), які погіршують порівняно з чинним законодавством становище співробітників або студентів, є недійсними і їх забороняється включати до колективних договорів (угод) (Стаття 22, п. 3 Конституції України).
 • Формулювання “за погодженням з профбюро співробітників (профкомом співробітників)” означає, що профбюро співробітників (профком співробітників) має право на рівних засадах з адміністрацією факультету (інституту, підрозділу) розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профбюро співробітників (профкому співробітників) є його рішення, прийняте на засіданні профбюро співробітників (профкому співробітників) більшістю голосів.
 • Чинним законодавством, а саме ст. 17, 18, 19 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 46 Закону України „Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності”, ст. 45 КЗпП, ст. 41-1, 41-2, 41-3 Кодексу Законів України про адміністративні правопорушення передбачається дисциплінарна та адміністративні відповідальність сторін колективного договору.

4. Порядок внесення змін і доповнень до колективного договору

 • Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносяться тільки за взаємною згодою сторін, у порядку, що визначається колективним договором, а якщо він не визначений – в порядку, встановленому для його укладення.
 • У випадку, коли сторони визнають за необхідне продовжити термін дії колективного договору в цілому або окремих її частин, то рішення про це виносить конференція трудового колективу.

5. Порядок проведення конференцій трудового колективу на факультетах (в інститутах та підрозділах)

            5.1. Збори кафедри

 • На зборах кафедри завідуючий кафедрою звітує перед колективом кафедри (норма представництва встановлюється окремо).
 • На зборах кафедри також обираються делегати на конференцію трудового колективу факультету (інституту), включаючи делегатів з числа студентів згідно затверджених норм представництва. 

5.2. Конференція трудового колективу факультету (інституту, підрозділу)

 • На конференції трудового колективу факультету (інституту) декан (директор), голова профспілкового бюро співробітників та голова профспілкового бюро студентів звітують про свою роботу перед колективом та студентами факультету (інституту).
 • Після звіту декана (директора) факультету (інституту), голови профспілкового бюро співробітників та голови профспілкового бюро студентів відбувається укладення колективного договору між адміністрацією  і  профспілковим бюро співробітників та колективної угоди з профспілковим бюро студентів факультету (інституту).
 • Делегати від студентів обираються на засіданні профспілкового бюро студентів (виходячи з норми представництва 1 делегат від ____ студентів), яке подає протокол або витяг з протоколу  до профспілкового бюро співробітників факультету (інституту). До складу делегатів в обов’язковому порядку вноситься голова профспілкового бюро студентів факультету (інституту). При обранні делегатів необхідно також враховувати кандидатури голови студентської ради гуртожитку (якщо він навчається на цьому ж факультеті) та голови студентської ради факультету (інституту).
 • Про час та місце проведення конференції трудового колективу факультету (інституту, підрозділу) голова профспілкового бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) має повідомити до приймальні профспілкового комітету співробітників ВНЗ, а голова профспілкового бюро студентів факультету (інституту) до приймальні профспілкового комітету студентів ВНЗ не пізніше як за тиждень до дати проведення конференції.

5.3. Конференція трудового колективу

 • Делегати на конференцію трудового колективу ВНЗ обираються на конференціях трудового колективу факультетів (інститутів, підрозділів) по квотах, визначених спільним наказом по університету (окремо для співробітників та окремо для студентів, аспірантів).

6. Гарантії та компенсації на період переговорів.

Особи, які беруть участь у переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі у роботі комісії, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку. Усі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором.

Зразки оформлення документів  

Додаток № 1 

С КЛ А Д      К О М І С І Ї
по розробці проекту колективного договору факультету (інституту),
змін і доповнень до нього та веденню переговорів

(затверджується наказом (розпорядженням) по факультету (інституту, підрозділу)
„____”___________20___ року


Співголова комісії від профспілкового бюро співробітників ________________________________
Співголова комісії від профспілкового бюро студентів ____________________________________
Співголова комісії – декан факультету або директор інституту (або його представник) _________
Члени комісії від профбюро співробітників у складі 3  осіб______________________________
Члени комісії від профбюро студентів у складі 2  осіб__________________________________
Члени комісії від адміністрації факультету / інституту у складі 5 осіб ______________________
 Декан (директор) факультету (інституту) _______________ /___________/

Додаток № 2

 В И Т Я Г      З      П Р О Т О К О Л У  № ___

засідання профспілкового бюро співробітників факультету
 (інституту, підрозділу) від «___»__________  20___ р.

 

Присутні члени профспілкового бюро співробітників: наводиться список.

Головував на засіданні: ____________________

Секретар засідання: ____________________

 

 П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

1. Про переговори щодо укладення колективного договору на 20__ рік.

 

1. С Л У Х А Л И: Інформацію голови профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) ____________________  про переговори щодо укладення колективного договору на 20___ рік.

 

Заслухавши й обговоривши інформацію голови профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) ______________про переговори щодо укладення колективного договору на 20___ рік. профспілкове бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Запропонувати деканові факультету (директорові інституту) _______________ розпочати колективні переговори щодо укладення колективного договору на 20___ рік з «___» _______ 20___ року.

2. Визначити повноважними представниками з боку профспілкового бюро співробітників  до складу комісії по веденню переговорів наступних співробітників факультету (інституту, підрозділу):

1. _______________ - голова профбюро співробітників.

2. _______________ - член профбюро співробітників.

3. _______________ - член профбюро співробітників.

3. Голові профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу), профоргам кафедр, організувати збір пропозицій для включення до проективного договору шляхом особистого опитування співробітників, їх анкетування та аналізу протоколів зборів.  Одержані матеріали узагальнити та розглянути на засіданнях профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу), сформувати пакет пропозицій для вручення комісії по укладенню колективного договору.

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) _____________________.

 

Голова профспілкового бюро

факультету (інституту)                        __________________ /________________/

 

Додаток № 3

 

Деканові факультету (інституту)/
Директору/Керівнику підрозділу

 ____________________________


Л И С Т
(необхідно зареєструвати у книзі вхідної документації керівника
 та отримати на дублікаті віхдний номер) 

            Згідно рішення профспілкових бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу)  та студентів факультету (інституту) (протокол № ___ від «___»__________ 20___ року та протокол № ___ від «___»__________ 20___ року), керуючись ст. ст. 3, 4 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. ст. 12, 14, 247 КЗпП України вношу пропозицію про початок переговорів щодо укладення колективного договору.

З боку профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу)  для ведення переговорів делеговані:

1._____________         - голова профбюро співробітників.

2._____________         - член профбюро співробітників.

3. _____________         - член профбюро співробітників.

З боку профбюро студентів для ведення переговорів делеговані:

4._____________         – голова профбюро студентів.

5._____________         – член профбюро студентів.

            Згідно зі ст. 10 Закону України “Про колективні договори і угоди” пропонуємо розпочати колективні переговори з «___»__________ 20___ року.

          До «___»__________ 20___ року просимо повідомити профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) та профбюро студентів співробітників факультету (інституту) про осіб, які уповноважуватимуся Вами для ведення колективних переговорів.

 

Голова профспілкового бюро

факультету (інституту, підрозділу)     __________________ /________________/

 

Голова профспілкового бюро

студентів факультету (інституту)       __________________ /________________/

 

Додаток № 4

П Р О Т О К О Л

засідання профспілкового бюро співробітників  факультету (інституту, підрозділу)

від «___»__________ 20___ року

 

Присутні члени профбюро співробітників: наводиться список.

Головував на засіданні: _____________

Секретар засідання: _____________

 

П О Р Я Д О К      Д Е Н Н И Й:

1.      Про хід виконання колективного договору між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) на 20___ рік.

2.      Про укладення колективного договору між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) на 2006 рік.

3.      Про обрання делегатів на конференцію трудового колективу факультету (інституту, підрозділу) „___” _____________ 200___ року.

4.      Про обрання делегатів на конференцію трудового колективу ВНЗ м. Києва „___” _____________ 200___ року.

 

1. С Л У Х А Л И: Інформацію голови профбюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) _____________         про хід виконання колективного договору між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників факультету (інституту, підрозділу) на 20___ рік.

ВИСТУПИЛИ:

1._____________         – профорг кафедри _______ (наводиться текст виступу).

2._____________         – заст. голови профбюро співробітників  (наводиться текст виступу).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вважати колективну угоди між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників  факультету (інституту, підрозділу ) на 20____ рік у цілому виконаною (або невиконаною в частині .....).

2. Звернути увагу адміністрації на _____________    .

Результати голосування:

“За”: _____ осіб;                     “Проти”: _____ осіб;           “Утрим.”: ____ осіб

 

2. С Л У Х А Л И: Інформацію заст. голови профбюро співробітників  _____________про затвердження проекту колективного договору між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників  факультету (інституту, підрозділу) на 20___ рік.

ВИСТУПИЛИ:

1._____________         – заст. голови профбюро співробітників  (наводиться текст виступу).

2._____________         – профорг кафедри  __________ (наводиться текст виступу).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити проект колективного договору між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників  факультету (інституту, підрозділу) на 20____рік.

2. Доручити голові профспілкового бюро співробітників _____________          після  схвалення конференцією трудового колективу підписати колективну угоду на 20____ рік..

 

Результати голосування:

“За”: _____ осіб;                     “Проти”: _____ осіб;           “Утрим.”: ____ осіб

 1. С Л У Х А Л И: Інформацію голови профбюро співробітників _____________      про обрання делегатів на конференцію трудового колективу факультету (інституту, підрозділу), яка відбудеться „___” _____________ 20____ року, згідно норм представництва (1 делегат від ____  співробітників факультету (інституту).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу факультету (інституту, підрозділу)  наступних співробітників факультету (інституту, підрозділу).

Прізвище, ім’я та по-батькові

Кафедра, підрозділ

 1.

 

 

 2.

 

 

4. С Л У Х А Л И: Інформацію голови профбюро співробітників ________________про обрання делегатів на конференцію трудового колективу ВНЗ м. Києва, яка відбудеться “___” _____________ 20____року, згідно норм представництва (1 делегат від ______ співробітників факультету (інституту, підрозділу).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу колективу ВНЗ м. Києва, яка відбудеться “___” _____________ 20____року, згідно норм представництва (1 делегат від ______ співробітників факультету (інституту, підрозділу).

Прізвище, ім’я та по-батькові

Кафедра, підрозділ

 1.

 

 

 2.

 

 

Результати голосування:

“За”: _____ осіб;                     “Проти”: _____ осіб;           “Утрим.”: ____ осіб

На «___» _____________ 20____року порядок денний було вичерпано.

Голова профспілкового бюро

співробітників факультету (інституту, підрозділу) ________________ /________________/