Щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науково-педагогічних працівників

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», серед інших не підлягають, призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Статтею 22-1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» затверджено перелік посад наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо):

 • керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);
 • заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи;
 • академік-секретар (його заступники);
 • головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);
 • керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
 • головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступники;
 • провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу;
 • головний науковий співробітник;
 • провідний науковий співробітник;
 • старший науковий співробітник;
 • науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант;
 • молодший науковий співробітник;
 • докторант.

До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

Постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14 червня 2000 р. затверджено перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Відповідно до зазначеної постанови до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації належать: керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник закладу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою - професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.

Враховуючи зазначене вище, методисти вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації не належать до категорії наукових і науково-педагогічних працівників, а тому не мають відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Юридичний відділ КМОППОіНУ